Biểu mẫu: Hợp đồng vay mua Shophouse Metro Star CT Group

     Metro Star quận 9 nằm vị trí cực đẹp tai 360 Xa Lộ Hà Nội, được tập đoàn CT Group đang xây dựng, các căn hộ dự án này được bán từ năm 2018, hiện nay Chủ đầu tư chính thức mở bán Shophouse dự án Metro Star với giá bán và nhiều ưu đãi. Mới đây tập đoàn CT Group công bố chính thức ngân hàng cho vay và hợp đồng vay vốn mua shophouse dự án cho khách hàng tham khảo điều khoản trước.

 

Hợp đồng vay mua Shophouse Metro Star CT Group

     Nền tảng công nghệ bất động sản Cafereal tư vấn thông tin hoàn toàn miễn phí cho khách hàng cam kết dịch vụ chuyên nghiệp, bảo mật, tận tâm không gây phiền phức cho khách hàng. Khách hàng có nhu cầu thông tin vay vốn ngân hàng, giỏ hàng và bảng giá dự án căn hộ, officetel, shophouse Metro Star CT Group vui lòng gọi ngay ► 0888.811.522  hoặc đăng ký thông tin theo biểu mẫu bên dưới để nhận thông tin cập nhật mới nhất từ Cafereal.

 

     Hợp đồng vay mua Shophouse Metro Star CT Group do các ngân hàng Vietcombank, HSBC, BIDV hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện và công bố như sau:

 

HỢP ĐỒNG VAY VỐN 

Số: ……../2019/HĐVV

 

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

 • Căn cứ vào sự thỏa thuận và thống nhất của hai bên.

 

Hôm nay, ngày ..…. tháng ..…. năm ………., tại ……………………Chúng tôi gồm có:

 

BÊN CHO VAY (BÊN A): 

CÔNG TY …………………………………………….……………………………………………………..

Số GCNDDKDN:…………………………………………………….…….……………………..

Trụ sở chính:……………………………………………………….……….…….……………….

Điện thoại:……………………………………..Email: ……………………..…..…………………… Đại diện: …………………………………… Chức vụ: …………………………….…………….

(Theo Giấy ủy quyền số………….ngày……/……../……)

 

 BÊN VAY (BÊN B):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………Ngày cấp:……………..Nơi cấp:….………………… Địa chỉ thường trú:…………………… ……………………….…………………..………………

Địa chỉ liên lạc:…………………… ……………………….……………………..……………….

Điện thoại: …………………………… Email: ……………………………………..……………….. Tài khoản số:…………………………………tại Ngân hàng:……………………………………..

 

Bên A và Bên B sau đây được gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên” và được gọi riêng là “Bên”. Sau khi thỏa thuận, Hai Bên cùng nhau ký Hợp Đồng Vay Vốn (“Hợp Đồng”) với các điều khoản sau: 

 

Điều 1. Vốn Vay Và Mục Đích Vay  1.1 Vốn vay: 

Bên A đồng ý cho Bên B vay vốn với số tiền vay được ghi nhận tại Phụ Lục I đính kèm Hợp Đồng này (“Số Tiền Vay”).  

1.2      Mục đích vay: 

Bên B vay vốn để thanh toán số tiền đảm bảo cho Phần Diện Tích Thương Mại Dịch Vụ có mã SH được ghi nhận Phụ Lục I đính kèm Hợp Đồng này (viết tắt là “SH”) Dự án Metro Star, tọa lạc tại số 360 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh theo Thỏa Thuận Đảm Bảo Ký Kết Hợp Đồng (“Thỏa Thuận”). 

 

Điều 2. Thời Hạn Và Phương Thức Vay 2.1          Thời hạn vay:   

Thời hạn vay (“Thời Hạn Vay”) được tính kể từ ngày ký Hợp Đồng này đến ngày ký Thỏa Thuận/Hợp Đồng Thuê SH giữa Bên A và Bên B (“Hợp Đồng Thuê SH”) hoặc ngày đến hạn ký Hợp Đồng Thuê SH theo Thỏa Thuận Cam Kết Thuê SH giữa Bên A và Bên B. 

2.2      Phương thức nhận Số Tiền Vay:

 • Các Bên thống nhất rằng, Bên A sẽ cấn trừ toàn bộ Số Tiền Vay vào đợt thanh toán đầu tiên của Bên B theo Thỏa Thuận Đảm Bảo Ký Kết Hợp Đồng (“Thỏa Thuận”) do Bên B ký với Bên A.

Bên B phối hợp hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan với Bên A. 

 • Số tiền còn lại phải thanh toán của Đợt đầu tiên theo Thỏa Thuận (nếu có) do Bên B tự thực

hiện thanh toán cho Bên A đúng theo Thỏa Thuận.

 

Điều 3. Lãi Suất, Phí, Phương Thức Trả Khoản Nợ 3.1 Lãi suất: 

3.1.1 Lãi suất được ghi nhận Phụ Lục I đính kèm Hợp Đồng này.     

3.1.2 Tiền lãi được tính tự động căn cứ trên mức lãi suất nêu trên.  

 1. Phí khác

Bên B thanh toán cho Bên A mức phí cố định trên tổng Số Tiền Vay được ghi nhận Phụ Lục I đính kèm Hợp Đồng này (“Phí”).

 1. Các khoản nợ Số Tiền Vay (nợ gốc), lãi suất, Phí, lãi quá hạn (nếu có) được gọi chung “Khoản Nợ”. Trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ khoản nào trong Khoản Nợ thì cũng được xem là vi phạm Hợp Đồng. 

 2. Phương thức trả Số Tiền Vay, trả lãi, Phí:

Các Bên thống nhất rằng: 

 1. Bên B được Bên A cam kết thuê lại Căn SH mà Bên B đăng ký mua của Bên A theo các quy định chi tiết tại Hợp Đồng Thuê SH khi Căn SH được bàn giao cho Bên B.

 2. Bên B sử dụng các khoản thu nhập cho thuê Căn SH năm đầu tiên Hợp Đồng Thuê SH (“Khoản Thu Nhập”) để hoàn tất thanh toán tổng Khoản Nợ cho Bên A. Theo đó, các Bên thống nhất xử lý như sau:

  1. Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A và Bên B ký Hợp Đồng Thuê SH (“Ngày Tính Toán”), Bên A tính toán (i) Khoản Thu Nhập theo đúng quy định tại Hợp Đồng Thuê SH và (ii) Tổng Khoản Nợ theo Hợp Đồng này. 

  2. Tiếp theo bước tính toán tại điểm (a) nêu trên, Bên A tiến hành tự động cấn trừ Khoản Thu Nhập của Bên B theo Hợp Đồng Thuê SH vào tổng Khoản Nợ của Bên B theo Hợp Đồng này. 

Sau khi cấn trừ như nêu trên mà Khoản Nợ vẫn còn thì Bên B có trách nhiệm thanh toán Khoản Nợ còn lại theo Hợp Đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Ngày Tính Toán (“Ngày Đến Hạn”). Nếu Ngày Tính Toán do Bên A chậm trễ thì Ngày Đến Hạn Bên B được cộng thêm khoảng thời gian Bên A trễ tương ứng.  Trường hợp sau khi cấn trừ như nêu trên mà Khoản Thu Nhập còn thừa tiền Bên B được hưởng thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B Khoản Thu Nhập còn lại đó theo từng kỳ thanh toán định kỳ được quy định tại Hợp Đồng Thuê SH.  

3.4.3 Trường hợp Hợp Đồng Thuê SH không được Bên B ký kết vì bất kỳ lý do gì thì Bên A áp dụng quy định tại Điều 4.6 Hợp Đồng này.  

3.5 Lãi quá hạn:  3.5.1 Các Bên thống nhất rằng, vào Ngày Đến Hạn thanh toán mà Bên B không trả hoặc trả không đầy đủ nợ Số Tiền Vay gốc, tiền lãi, Phí cho Bên A, thì tổng số nợ gốc, tiền lãi, các khoản phí còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn.  

 1. Lãi quá hạn được áp dụng khi vào Ngày Đến Hạn thanh toán mà Bên B không thanh toán hoặc Bên B trả không đầy đủ Số Tiền Vay gốc, tiền lãi, Phí cho Bên A.

 2. Lãi suất nợ quá hạn: Lãi suất nợ quá hạn được áp dụng là 150% lãi suất cho vay trong hạn của tháng liền kề tháng áp dụng lãi quá hạn, mức lãi trong hạn được quy định tại Điều 3.1 Hợp Đồng.

 

3.6      Nghĩa vụ thuế:

3.6.1 Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của Bên B theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế thì thực hiện như sau:

 1. Số tiền Bên B trả Khoản Nợ theo quy định tại Hợp Đồng này không bị khấu trừ hoặc giữ lại để nộp bất kỳ khoản thuế, lệ phí hoặc khoản thu nào.

 2. Bên B trả nợ Số Tiền Vay, lãi vay theo quy định tại Hợp Đồng trước khi Bên B thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

3.6.2 Bên A không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thuế nào mà Bên B có nghĩa vụ phải thực hiện với cơ quan có thẩm quyền. 

3.7      Trả nợ trước hạn: 

 1. Bên B được quyền trả nợ trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp Đồng và không bị áp dụng phí trả nợ trước hạn.

 2. Trường hợp Bên B trả nợ trước hạn trước Ngày Tính Toán thì các Bên không phải cấn trừ Khoản Thu Nhập vào Khoản Nợ. Theo đó, Khoản Thu Nhập sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B theo Hợp Đồng Thuê SH. 

 

Điều 4. Biện Pháp Bảo Đảm Hợp Đồng       

 1. Bên B tự nguyện và đồng ý sử dụng Thỏa Thuận đã ký kết với Bên A để làm tài sản bảo đảm cho Số Tiền Vay của Bên B. 

 2. Bên B giao toàn bộ các bản chính Thỏa Thuận cho Bên A giữ tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này, Hai Bên lập biên bản bàn giao Thỏa Thuận.

 3. Bên B đồng ý khi Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán Căn SH (“HĐMB”) thì Bên A được quyền giữ lại HĐMB để làm phương án/quyền tài sản/tài sản bảo đảm cho Số Tiền Vay của Bên B theo Hợp Đồng này. 

 4. Bên B đảm bảo rằng, Bên B chỉ duy nhất sử dụng Thỏa Thuận/HĐMB để làm phương án/quyền tài sản/tài sản bảo đảm cho Bên A theo Hợp Đồng Vay này. Ngoài ra, Bên B không dùng Thỏa Thuận/HĐMB làm phương án/quyền tài sản/tài sản bảo đảm cho bất kỳ khoản vay/mượn đối với bất kỳ bên thứ ba nào. 

 5. Khi đến Thời Hạn Vay và Bên B đã hoàn thành thanh toán đầy đủ tất cả Khoản Nợ cho Bên A, thì Bên A sẽ trao lại cho Bên B bản chính Thỏa Thuận/HĐMB trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên B hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. Để làm rõ, đối với Thỏa Thuận khi ký HĐMB mà Bên A thu hồi lại Thỏa Thuận hoặc thanh lý Thỏa Thuận thì Bên B đồng ý phối hợp thực hiện theo nguyên tắc đó, theo đó, nếu thu hồi Thỏa Thuận thì Bên A sẽ giữ lại Thỏa Thuận mà không phải hoàn trả lại cho Bên B. 

 6. Trường hợp Bên B vi phạm thanh toán theo Hợp Đồng này hoặc quá Ngày Đến Hạn mà Bên B không hoàn thành thanh toán đầy đủ tất cả Khoản Nợ cho Bên A hoặc Bên B vi phạm nghĩa vụ ký kết Hợp Đồng Thuê SH thì Bên B cũng được xem là vi phạm Thỏa Thuận/HĐMB, theo đó, Bên A được toàn quyền (i) chấm dứt Hợp Đồng, (ii) chấm dứt Thỏa Thuận/HĐMB, (iii) giữ lại Căn SH không bán nữa, (iv) bán căn SH cho Bên thứ ba bất kỳ, số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A theo Thỏa Thuận/HĐMB sau khi trừ đi Khoản Nợ theo Hợp Đồng nếu còn thừa thì Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày áp dụng phương án xử lý nêu trên hoặc theo thời hạn hoàn trả được quy định Thỏa Thuận/HĐMB (nếu có), trường hợp sau khi cấn trừ mà còn thiếu thì Bên B phải thanh toán Khoản Nợ cho đầy đủ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày cấn trừ. Để làm rõ, Bên A được quyền áp dụng một hoặc toàn bộ các quyền của mình như nêu trên do Bên B vi phạm Hợp Đồng.  

 

Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A

 1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp Đồng này. 

 2. Bên A được quyền giữ bản chính Thỏa Thuận/HĐMB [bao gồm tất cả các phụ lục, văn bản, giấy tờ liên quan, đính kèm] mà Bên B đã ký với Bên A và xử lý theo các phương án quy định tại Hợp Đồng này.

 3. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ Khoản Nợ, khoản phạt, khoản bồi thường.

 4. Trong trường hợp Bên A tiến hành tái cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp mà có một Bên thứ ba

("Pháp Nhân Mới") tiếp nhận, kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên đó thì Hợp Đồng này mặc nhiên được tiếp tục thực hiện bởi Pháp Nhân Mới với cùng các điều khoản và điều kiện như quy định tại Hợp Đồng này trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

 1. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật. 

 

Điều 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B

 1. Bên B phải trả đầy đủ Khoản Nợ cho Bên A theo Hợp Đồng dù Bên A có thông báo hay không thông báo.

 2. Đối chiếu nợ gốc và lãi vay theo yêu cầu của Bên A (nếu có). 

 3. Thông báo kịp thời cho Bên A các thay đổi thông tin của Bên B (nếu có thay đổi). 

 4. Chịu phạt, bồi thường Hợp Đồng nếu vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng.

 5. Trường hợp Bên B chuyển nhượng hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào khác theo quy định pháp luật (gọi chung là “Chuyển Nhượng”) đối với Thỏa Thuận/HĐMB dẫn đến Bên B không còn là một Bên trong Thỏa Thuận/Bên Mua trong HĐMB thì Bên B phải thanh toán đầy đủ

Khoản Nợ theo Hợp Đồng này trước khi thực hiện việc Chuyển Nhượng, ngoại trừ được Bên A đồng ý bằng văn bản cho Bên B được phép xử lý theo phương án khác. 

Trong trường hợp Bên B yêu cầu và được Bên A đồng ý cho phép Bên thứ ba kế thừa Thỏa Thuận/HĐMB hoặc ký mới Thỏa Thuận/HĐMB để thay thế cho Thỏa Thuận/HĐMB Bên B đã ký thì Bên Mới được phép kế thừa quyền và nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng này và phải thực hiện các thủ tục theo quy định của Bên A.

 1. Bên B cam kết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trong nội bộ để được ký Hợp Đồng.

 2. Trường hợp có tranh chấp xảy ra mà Bên B không có mặt tại địa chỉ theo Hợp Đồng này liên tục 10 (mười) ngày và không thông báo địa chỉ mới cho Bên A thì Bên B được coi là giấu địa chỉ, cố tình trốn tránh nghĩa vụ thực hiện (bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ) Hợp Đồng. Khi đó, Bên A được quyền khởi kiện và đề nghị Toà án cấp có thẩm quyền thụ lý vụ án theo thủ tục chung và xét xử vắng mặt Bên B mà không cần tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

 3. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Hợp Đồng và quy định pháp luật.

 

Điều 7. Bảo Mật Thông Tin

Bên B cam kết bảo mật nội dung Hợp Đồng này và các phụ lục đính kèm (nếu có) cũng như bảo mật những thông tin liên quan đến Bên A mà không được Bên A cho phép tiết lộ trước Bên thứ ba bất kỳ, ngoại trừ trường hợp có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A. Điều khoản này vẫn tiếp tục ràng buộc Bên B ngay cả khi Hợp Đồng này đã chấm dứt. Trường hợp vi phạm, Bên B có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên A. 

 

Điều 8. Chấm Dứt Hợp Đồng

8.1      Hợp Đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 1. Hết Thời Hạn Vay mà không được gia hạn và Bên B đã hoàn thành thanh toán đầy đủ

Khoản Nợ cho Bên A; hoặc

 1. Bên B đã thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ theo Hợp Đồng; hoặc

 2. Theo sự thỏa thuận bằng văn bản của Hai Bên, hoặc

 3. Bên A quyết định chấm dứt Hợp Đồng do Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán Số Tiền Vay, lãi vay, Phí, lãi quá hạn (nếu có) và/hoặc các nghĩa vụ khác phát sinh từ Hợp Đồng. Trong trường hợp này, Bên B sẽ chịu phạt 08% (tám phần trăm) trên tổng Số Tiền Vay, bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) theo thời hạn do Bên A yêu cầu. 

 4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 5. Trong mọi trường hợp chấm dứt, Bên B bắt buộc phải thực hiện hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán đầy đủ Khoản Nợ theo Hợp Đồng.

 6. Trong mọi trường hợp, Bên A được quyền áp dụng các biện pháp theo Hợp Đồng này do Bên B vi phạm dẫn đến chấm dứt Hợp Đồng hoặc không dẫn đến chấm dứt Hợp Đồng.  

 

Điều 9. Hiệu Lực Của Hợp Đồng

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi Bên B trả nợ xong Khoản Nợ đã phát sinh từ Hợp Đồng này, khi đó Hợp Đồng này coi như được thanh lý.

 

Điều 10. Thông Báo

 1. Mọi thông báo hoặc thư từ giao dịch, v.v… do một Bên gửi cho Bên kia sẽ phải lập thành văn bản (bao gồm cả thư điện tử) và được gửi theo địa chỉ liên hệ nêu tại phần đầu của Hợp Đồng, trừ khi có thay đổi theo thông báo trước của Bên có thay đổi thông tin.

 2. Mọi thông báo hoặc thư từ giao dịch v.v… do một Bên gửi cho Bên kia theo Hợp Đồng sẽ được xem như Bên kia đã nhận được: 

  1. Vào ngày bên gửi nhận được bằng chứng xác nhận đã chuyển fax theo thông lệ trong trường hợp chuyển bằng fax; hoặc 

  2. Vào ngày thứ hai tính từ ngày gửi bưu điện trong trường hợp gửi bằng thư bảo đảm; hoặc

  3. Vào thời điểm thông báo, đề nghị, yêu cầu thanh toán hoặc thư từ giao dịch v.v… đó được nhập vào hệ thống thông tin trong trường hợp gửi bằng thư điện tử. Trong các trường hợp này, nếu ngày tương ứng rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày lễ của Việt Nam thì các thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch v.v…nói trên sẽ được xem như Bên kia nhận được vào ngày kế tiếp.

10.3 Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về địa chỉ, hình thức nhận thông báo mà bên có thay đổi không thông báo lại cho bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

 

Điều 11. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp

 1. Hợp Đồng này được hiểu và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

 2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này trước hết sẽ được giải quyết một cách thiện chí thông qua đàm phán và hòa giải. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng hòa giải, thương lượng thì một trong Hai Bên có quyền gửi tranh chấp đó đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 

 

Điều 12. Điều Khoản Chung

 1. Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các điều khoản đã thoả thuận và cam kết trong Hợp Đồng này.

 2. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng phải được Hai Bên thỏa thuận bằng văn bản và phải được ký hợp lệ bởi người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên, trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định khác.

 3. Nếu bất kỳ điều khoản của Hợp Đồng này hết hiệu lực hoặc vô hiệu từng phần sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Hợp Đồng.

 4. Các tiêu đề của các khoản mục chỉ dành cho mục đích dẫn chiếu, không ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp Đồng.

 

Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt, trường hợp cần thiết, các Bên lập thêm 04 (bốn) bản gốc bằng tiếng Anh, Bên A giữ 03 (hai) bản và Bên B giữ 01 (một) bản mỗi thứ tiếng. Các bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

 

Các Bên tự nguyện, thống nhất, đồng ý với toàn bộ nội dung Hợp Đồng này. 

 

BÊN B                                          ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)                        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)        

 

 

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Hợp Đồng Vay Vốn số ……../2019/HĐVV ký ngày ………………..)

 

STT

Hạng mục

Nội dung

1

Mã SH

………………

2

Vốn Vay

Bên A đồng ý cho Bên B vay vốn với số tiền là……………………………VND  (Bằng chữ:

………………………………………………………………………………………………….)  

3

Lãi Suất

3.1 Bên B đồng ý vay Số Tiền Vay với lãi suất cho vay có kỳ hạn 12 tháng của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương (Vietcombank) do Ngân hàng công bố tại thời điểm vay. 

3.2  Mức lãi suất được áp dụng cho Số Tiền Vay như sau: 

 • Năm đầu tiên lãi suất………%/năm.
 • Năm thứ hai lãi suất ……%/năm + biên độ 3,5%/năm, (tương đương ………%/năm).

4

Phí

Bên B thanh toán cho Bên A mức phí cố định ……..% trên tổng Số Tiền Vay được ghi nhận Phụ Lục I đính kèm Hợp Đồng này. 

 

Các Bên tự nguyện, thống nhất, đồng ý với toàn bộ nội dung Phụ Lục 1 này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN B                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)                             (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

MUA BÁN VÀ KÝ GỬI CĂN HỘ LÉ MAN LUXURY

 

     Cafereal là nền tảng công nghệ Bất động sản đang triển khai một loạt các chương trình như ký gửi nhà đất, tìm nhà theo yêu cầu, Bảng giá bất động sản,…Chúng tôi với dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ tận tâm và cam kết bảo mật thông tin rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

heart Khách hàng Shophouse Metro Star CT Group có nhu cầu ký gửi bán vui lòng gọi ngay ► 0888.811.522  với mức giá trung bình hiện tại :

heart Cư dân Chung cư Metro Star CT Group truy cập vào đây để biết thêm chi tiết về mức phí ký gửi, quy trình dịch vụ ký gửi nhà đất công nghệ Cafereal : https://cafereal.vn/ky-gui-nha-dat 

 

Dịch vụ TÌM NHÀ THEO YÊU CẦU TRỰC TUYẾN

 

     Nền tảng công nghệ bất động sản Cafereal nhận hỗ trợ tìm nhà theo yêu cầu với tư vấn thông tin hoàn toàn miễn phí cho khách hàng cam kết dịch vụ chuyên nghiệp không gây phiền phức cho khách hàng. Khách hàng có nhu cầu thông tin, mong muốn tìm được căn nhà như ý vui lòng liên hệ đội ngũ chuyên gia bất động sản của chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

 

 

 

 

 

Đăng ký tìm nhà theo yêu cầu

*Tên của bạn

*Địa chỉ Email

*Điện thoại

Thông điệp